Introductie

Hittestress is een klimaateffect waarover nog relatief weinig bekend is. Onderzoek heeft zich gericht op de (grote) steden en niet op steden en dorpen in landelijke regio's. De Klimaat Effect Atlas is gebaseerd op gegevens die voortkomen uit een onderzoek naar het hitte eiland effect in Rotterdam. Dat houdt het risico in dat hittestress in landelijke regio's – en dan met name nog kustregio's – niet als een knelpunt wordt ervaren, op basis van de aanname dat de zee een matigende invloed heeft. Door overheden te helpen met goede voorspellingen kan worden voorkomen dat hittestress geen rol speelt bij de aanpak van Ruimtelijke Adaptatie door gemeenten in landelijke regio's.

Doelstellingen van het project "Hittestress Zeeland" zijn:

1. Een verfijning van het huidige rekenmodel dat ten grondslag ligt aan de Klimaat Effect Atlas (het rekenmodel is thans gebaseerd op de situatie in de stad Rotterdam), zodat beter voorspellingen kunnen worden gedaan voor landelijke regio's als Zeeland. Dat kan door in het rekenmodel rekening te houden met regio-specifieke data.

2. Toetsing van het rekenmodel via het uitvoeren van een aantal metingen in de regio

3. Uitbreiding van de Klimaat Effect Atlas door niet alleen inzicht te geven in het "hitte eiland effect en het "aantal nachten met meer dan 20 graden", maar tevens een verband te laten zien tussen de stijging van de temperatuur en het aantal ziekenhuisopnamen en doden. Dat maakt het instrument concreter en tastbaarder.

Voor doelstelling 2 worden sinds het najaar van 2016 op vijf stedelijke lokaties in Zeeland metingen gedaan van luchttemperatuur, luchtvochtigheid, straling en windsnelheid. Deze metingen worden dagelijks verstuurd en de grafieken op deze site worden dan bijgewerkt Zie de link "Grafieken meteo".

Dit is een impact project met een stimuleringsbijdrage van het Deltaprogramma.

blik op een van de meetopstellingen