Lysimeters Castricum: Meetproject, Verslagen en Data

In Memoriam Piet van der Hoeven

 

Op 1 januari 1934 droeg Provincie-NH de eigendomsrechten van de waterleidingduinen over aan het PWN. Het PWN reageerde daarop met de oprichting van de Afdeling Terreinen, die het natuurbeheer als taak kreeg toegewezen. Het PWN kwam daarmee voor de vraag te staan, hoe dit beheer en de zo uitermate omvangrijke drinkwaterwinning verstandig konden samengaan. Men wilde te weten komen wat het gevolg was van beheersmaatregelen als kappen of bosaanplant op de voeding van het grondwater. Men pakte dit waarlijk groots aan.

In 1936 lanceerde de directeur J. van Oldenborgh "Plannen tot het stichten van een lysimeterwaarnemingsstation". In de navolgende jaren werden nabij pompstation Castricum in een verlaten duinakker, als werkverschaffingsproject vier betonnen bakken van 25 x 25 m en 2.5 m diep gebouwd. Ze wateren alle vier af in een eigen meetput. De bakken werden gevuld met het uitgegraven zand. Bak-1 liet men kaal zand. Bak-2 werd belegd met duinzoden. Bak-3 werd ingezaaid met eikels met een kleine toegift van Els en Berk. Bak-4 werd beplant met zaailingen van de Zwarte Den. Ook het KNMI was zeer geinteresseerd en plaatste een meteorologisch hoofdstation. Juni-juli 1941 begonnen de waarnemingen. Mei 1999 werden de laatste waarnemingen gestopt.

De installatie was en is nog steeds de grootste ter wereld. De meetreeks van jaarsommen van neerslag en verdamping is internationaal befaamd vanwege zijn grote lengte en kwaliteit. De dagelijkse waarnemingen vonden hun weg in het onderzoek.

website PWN

 

Rapporten (auteur P.C.T. van der Hoeven)
(links naar de digitale versie op de Wageningen Environmental Research (Alterra) website)

Lysimeters Castricum – Meetproject en datafiles (Wageningen Environmental Research (Alterra) - rapport 2053-1)

Lysimeters Castricum – Summary and datafiles (Wageningen Environmental Research (Alterra) - rapport 2053-2)

Lysimeters Castricum – Eigenschappen van de invoer (Wageningen Environmental Research (Alterra) - rapport 2053-3)

Beweging der wateren boven, op, in en onder de aarde (Wageningen Environmental Research (Alterra) - rapport 2053-4)

Lysimeters Castricum – Waarnemingen neutronensonde (Wageningen Environmental Research (Alterra) - rapport 2053-5)

Lysimeters Castricum – Waterbalans lysimeter-1 (Wageningen Environmental Research (Alterra) - rapport 2053-6)

Lysimeters Castricum – Zusammenfassung

Excel data files (auteur P.C.T. van der Hoeven)

Cdoorval.xls Doorvalmetingen 1/6/1941 - 31/1/1962

Cjaarggs.xls Jaarsommen 1941 - 1997

Cregenmv.xls Regenmeter vergelijking 1/6/1941 - 31/12/1971

Cmetlysim.xls Meteo en drains 1/6/1941 - 31/12/1971

Cexercit.xls Neerslag en drains 9/7/1941 - 31/12/1971 (headers gecorrigeerd 28/8/2013)

CCaspluv.xls Pluviometer data 1/4/1942 - 31/12/1971

CASzon.xls Zonneschijnduur 1/6/1945 - 31/12/1971

Data met bijbehorende showprogramma's (Windows XP, auteur P.C.T. van der Hoeven)

CASDOORV.rar Doorvalmetingen 1941 - 1961

CASJAARG.rar Ruwe waterbalansen 1941 - 1961

CASREGMV.rar Regenmeter vergelijking 1941 - 1961

CASLYSIM.rar Lysimeter waarnemingen 1941 - 1961

CASMETEO.rar Meteo registraties 1941 - 1961

CASNEUTS.rar Waarnemingen neutronensonde 1963 - 1971